Logo IBS
Istarski Boćarski Savez - bocanje.ibs.hr

Istarski boćarski savez

 

URB-21/2020-07-16

ISTARSKI BOĆARSKI SAVEZ

POREČ, 16.07.2020.


KLUBOVIMA IBS-a

 

POZIV NA IZVJEŠTAJNU I IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE IBS-a

Na temelju članka 27. Statuta IBS-a sazivam redovnu godišnju izvještajnu, te redovnu izbornu sjednicu Skupštine Istarskog boćarskog saveza koja će se održat

U Vižinadi, u Domu kulture, Vižinada 18a, u PETAK, 31. 07. 2020. s početkom u 18.30 sati.

Za rad skupštine predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

IZVJEŠTAJNI DIO:

         1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine IBS-a održane 22. 8. 2019.

         2.   Pozdravna riječ predsjednika IBS-a Franka Bude,

   3.   Utvrđivanje nazočnosti članova Skupštine i verifikacija mandata,

   4.   Izbor zapisničara (1) i ovjerovitelja zapisnika (2),

   5.   Izvješće o radu IBS-a za 2019. godinu,

   6.   Izvješće o financijskom poslovanju IBS-a za 2019. godinu,

   7.   Davanje razrješnice svim delegatima Skupštine i tijelima IBS-a

IZBORNI DIO:

     8.   Utvrđivanje nazočnosti članova Skupštine i verifikacija mandata,

     9.  Izbor Radnog predsjedništva (3)

   10.  Razmatranje prijedloga i izbor:

      - predsjednika,

      - dopredsjednika,

      - članova Izvršnog odbora (7)

      - delegata u Skupštinu HBS-a (6),

      - Stegovnog suca IBS-a

      - Likvidatora

PLANSKI DIO:

   11.   Razmatranje i donošenje Programa rada IBS-a za 2020. godinu,

   12.   Razmatranje i donošenje Financijskog plana IBS-a za 2020. godinu,


  13.  Razno.

  14.  Proglašenje najboljih igrača i kluba IBS-a za 2019. godinu.

 

PREDSJEDNIK:

Franko Buda, v.r.

Natrag